U G O V O R

Uslovi najma

Galaxy pro Rent-a-Car, (u daljem tekstu "najmodavac") iznajmljuje najmoprimcu, čiji su podaci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu, uslove najma, uputstvo za korišćenje kampera, cenovnik opreme i time se saglasi sa odredbama ugovora:

- da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora;

- da ima 28 godinu starosti i važeću vozačku dozvolu minimum dve godine;

- da prima vozilo u ispravnom stanju i svim pripadajućim priborom i dokumentima, te će isto vratiti u identičnom stanju;

- da produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost najmodavca 24 sata pre istoka roka vraćanja vozila;

- da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati najmodavcu iznos troškova za 700 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;

- da ukoliko najmoprimac skrati ugovoreni period najma, najmodavac ima pravo da naplati penale u visini od 5 dana najma

- da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;

- da iznajmljeno vozilo ne koristi:

a) pod uticajem alkohola ili droga;

b) u protivzakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski i devizni prekršaj);

c) za obuku vozača;

d) za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu;

e) za vuču drugih vozila, prikolica;

f) za učestvovanje u motosportskim priredbama;

g) za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala;

h) za parkiranje na mestima na kojima je zabranjeno parkiranje kampera

i) na “off-road” putevima (ne kategorisani putevi)

j) prazniti otpadne vode na ne dozvoljenim mestima

k) Zabranjeno je držati plinske boce otvorenim i koristiti ih u vozilu koje se kreće.

- da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi trećem licu;

- da vozilom upravlja sam ili lice koje je on ovlastio, pod uslovom da to lice ima najmanje 28 godina starosti i važeću vozačku dozvolu minimum dve godine i da se upiše u rubrici "drugi vozač" ovog ugovora;

- da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljenog max.

- da iznajmljenim vozilom ne prelazi državu Srbije, bez dozvole najmodavca;

- da bez saglasnosti najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

2. Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštećenja enterijera, guma, felni i donjeg stroja vozila, pogonskog mehanizma vozila ili ma kog drugog oštećenja vozila najmodavca, a pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, najmoprimac je dužan da odmah obavesti najmodavca, kao i da isplati najmodavcu celokupnu štetu iznosa troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za vreme trajanja popravke vozila.

3. Ukoliko najmoprimac prekrši bilo koju odredbu ili uslov iz člana 1. i člana 2. ugovora o najmu, obavezuje se da nadoknadi najmodavcu svu i svaku štetu, koja zbog toga proizađe, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

4. Najmoprimac je duzan da plati najmodavcu celokupan iznos ukoliko izgubi kljuc, dokumenta, obaveznu opremu, rezervni tocak.

5. Najmoprimac se obavezuje da će najmodavcu, na njegov prvi zahtev, odmah platiti:

- iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajmljeno vozilo i ostale troškove

- iznose novčanih kazni izrečenih protiv najmoprimca u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom najmoprimca (kršenje saobraćajnih propisa);

- troškove (sudske i advokatske), nastale zbog naplate potraživanja najmodavca;

6. U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom, najmodavac će pokrenuti protiv najmoprimca sudski postupak radi naplate svojih potraživanja i obračunti zakonsku kamatu.

7. Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost za štete pričinjene trećim licem, a vozilo je osigurano i polisom kasko osiguranja, ali najmoprimac samo u slucaju krivice snosi 10% učešća u šteti. Ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom najmoprimca isti je odgovoran i za štetu u vidu izmakle koristi koja nastane zbog nekorišćenja. Iznos štete nastale zbog nekorišćenja utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku. Najmodavac nije duzan da obezbedi zamesnko vozilo ukoliko je do stete doslo krivicom najmoprimca

8. Bez obzira na otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, najmoprimac je odgovoran za:

a) štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač načinio pod uticajem alkohola ili droga,

b) ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji i korišćenju opreme kampera,

c) ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu

9. Sve štete prema trećim licima koje je izazvao najmoprimac uz davanje netačnih ili lažnih podataka o sebi, svojoj adresi ili dokumentima snosi isključivo Najmoprimac.

10. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode štiti interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time što će:

- zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;

- osigurati oštećeno vozilo;

- što će o šteti, čak i kad je neznatna, odmah obavestiti Najmodavca;

- pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije;

- što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici najmodavca

11. Ako najmoprimac propusti da u slučaju nezgode preduzme gore navedene mere, biće odgovoran za sve posledice i štete koje najmodavcu zbog toga proisteknu.

12. Ukoliko najmoprimac ne vrati vozilo do dogovorenog datuma koji je konstatovan prednjom stranom ugovora i ne izmiri svoje dugovanje, najmodavac je ovlašćen da podnese nadležnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom prijavi nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova.

13. Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe odgovarajuće strane.

14. Ukoliko najmoprimac izmiruje troškove najma kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora, ovlašćuje najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše, na ime organizacije, koja je tu kreditnu karticu izdala.

15.Najmodavac ne odgovara za štete koje nastanu zbog kvara na vozilu za vreme, trajanja najma, kao ni za štetu koje nastanu zbog kašnjenja prilikom isporuke vozila. najmodavac ima pravo da izvrši pregled vozila koje se nalazi u najmu kod korisnika.

16. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Obrazac Ugovora